Dit is een vrije vertaling. In geval van discussie over de tekst van de algemene verkoopvoorwaarden is enkel de Franstalige versie geldig.

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN SDIC

De webshop van de domeinnamen sdic.pro, sdic.be en corpus.city is een initiatief van:

SDI Consulting s.r.l. (hierna “SDIC” genoemd)
Paleizenstraat, 33 bus G7
1030 Brussel
BELGIË

Ondernemingsnummer - BTW-BE 0465.688.486

Indien u vragen of opmerkingen hebt, kan u ons bereiken via: info@sdic.pro

Aarzel zeker niet om contact met ons op te nemen bij eender welke vraag of opmerking. Vermeld daarbij uw bestelnummer en alle andere belangrijke informatie die u ter beschikking hebt, zodat wij uw vraag snel en gepast kunnen beantwoorden.

1/ DEFINITIES

In deze verkoopvoorwaarden zijn volgende termen op deze manier te verstaan:

“Koper”: elke natuurlijke (B2C) of rechtspersoon (B2B) die op eender welke wijze contractueel in verbinding staat met SDIC. Elke koper verbindt zich ertoe de producten van SDIC niet aan te kopen met als enige doel deze verder te verkopen, behalve met uitdrukkelijke toestemming van SDIC. De woorden “u” en “uw” verwijzen hierna naar de koper.

“Consument”: elke natuurlijke persoon die handelt om redenen die niet onder zijn of haar bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen.

“Producten”: alle goederen en diensten die het object van dit verkoopcontract zijn.

“Goederen geproduceerd naar de voorschriften van de consument”: goederen die niet systematisch geproduceerd worden, maar die gemaakt zijn op basis van een individuele keuze of een beslissing van de consument.

“Verkoopcontract”: elk contract waarmee de handelaar zich ertoe verbindt om het eigendom van goederen over te maken en/of een dienst aan te bieden aan de Koper, waarbij deze Koper er zich op zijn/haar beurt toe verbindt de prijs ervan te betalen.

2/ ALGEMENE BEPALINGEN

Onder de Kopers gebruikt SDIC verschillende profielen:

 • Het profiel toegekend aan natuurlijke personen.
 • Het profiel toegekend aan rechtspersonen.

De keuze voor een van de twee profielen brengt gevolgen met zich mee voor de Koper met betrekking tot het niveau van de maximale bestelde hoeveelheden, de prijzen en de levertermijn. De gebruikers Rechtspersonen zijn verplicht om het profiel dat van toepassing is in te vullen.

3/ INLEIDING

Huidige verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op elke verkoop van producten, actueel en in de toekomst, gesloten tussen SDIC en de Koper. Door de website te gebruiken, aanvaardt de Koper de Algemene Voorwaarden en alle andere rechten en plichten zoals ze vermeld zijn op de website.

Huidige verkoopvoorwaarden zijn in principe altijd en exclusief van toepassing, maar specifieke afwijkingen zijn mogelijk. Dergelijke afwijkingen zijn enkel geldig voor zover ze het resultaat zijn van een gemeenschappelijk akkoord en expliciet schriftelijk voorzien zijn. Wanneer dit het geval is, is de afwijking enkel geldig als vervanging van de clausules waarop zij slaat. De andere bepalingen van huidige Algemene Voorwaarden blijven hoe dan ook onverminderd gelden.

SDIC behoudt zich het recht voor om op elk moment deze algemene voorwaarden te wijziging voor toekomstige bestellingen. Een eventuele wijziging heeft geen enkele invloed op de lopende bestellingen en de contracten die hieraan verbonden zijn.

4/ OFFERTE EN AANVAARDING

4.1 De aanbieding

Elke aanbieding wordt met de grootste zorg online gezet. SDIC verbindt zich ertoe voldoende informatie ter beschikking te stellen over de kenmerken van de producten, waaronder technische beschrijvingen en foto’s ter illustratie van de producten. Hiervoor baseert SDIC zich voor een groot deel op de gegevens die haar geleverd werden door haar partners en leveranciers.

Elke offerte gemaakt door SDIC is een eenvoudige uitnodiging aan de Koper om te bestellen en kan dus niet beschouwd worden als een bindend aanbod ten aanzien van SDIC. De aanbiedingen op de website zijn enkel geldig binnen de grenzen van de beschikbare voorraad. Indien een product dat u bestelde niet op voorraad is, zal SDIC u hiervan via e-mail duidelijk op de hoogte brengen binnen de vijftien (15) dagen na de bestelling.

SDIC behoudt zich het recht voor om specifieke voorwaarden toe te passen op een of meerdere aanbiedingen, door deze bijvoorbeeld een beperkte geldigheidsduur te geven of een maximale afname volgens het profiel van de Koper. Deze specifieke voorwaarden worden u expliciet meegedeeld voor het plaatsen van de bestelling.

Indien een aanbieding duidelijk het gevolg is van een vergissing of een fout, is SDIC hierdoor niet gebonden. Duidelijk herkenbare en zichtbare fouten in de prijsindicatie, zoals duidelijke onjuistheden, mogen worden gecorrigeerd door SDIC, zelfs na het sluiten van het contract.

SDIC kan een individuele offerte opstellen op uitdrukkelijk verzoek van de Klant. Een dergelijke offerte op naam heeft een geldigheidsduur van veertien (14) dagen, tenzij een andere termijn vermeld wordt in de offerte. Huidige algemene voorwaarden blijven van toepassing op dit aanbod en de contracten die eruit volgen.

4.2 De prijzen

Alle prijzen zijn opgegeven in euro en zijn inclusief btw en alle andere belastingen. Niet inbegrepen in de prijs van een individueel product:

 • lever- en installatiekosten en alle verbonden bijkomende kosten (vb. verzekering voor de verzending);
 • kosten verbonden aan het gebruik van bepaalde betaalmethodes, indien deze expliciet vermeld werden aan de Koper.

OPGELET: Hoewel SDIC er alles aan doet om een volledige prijs aan te geven, kan het gebeuren dat bepaalde specifieke omstandigheden bijkomende kosten met zich meebrengen, zoals in het geval van bijkomende verzekeringen. Deze bijkomende uitgaven, waaronder bijvoorbeeld importrechten, transport- en leveringskosten, uitgaven voor post of premies, zijn voor rekening van de Koper en worden pas meegedeeld na bevestiging van de bestelling.

Indien de Koper handelt in het kader van zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit, kan de prijs worden vermeld zonder btw en andere belastingen, op verzoek van de Koper. De Koper dient ons hiervoor zijn/haar ondernemingsnummer mee te delen.

SDIC heeft het recht om de prijzen op elk moment te wijzigen, maar verbindt zich ertoe om de tarieven te gebruiken die op de website werden vermeld op het moment van het plaatsen van de bestelling. Indien de prijswijziging het gevolg is van wijzigingen aan btw-tarieven, zal dit doorgerekend worden aan de Koper.

4.3 Aanvaarding

Wij bieden een online bestelmethode aan die gemakkelijk te gebruiken is voor de aankoop van producten uit het gamma van SDIC. Bij het plaatsen van de bestelling, moet de Koper in het formulier aangeven of hij deze bestelling uitvoert als natuurlijke of rechtspersoon. De aankoop is bindend voor de Koper vanaf het moment dat de bestelling afgewerkt wordt. SDIC zal per e-mail een bevestiging van de bestelling opsturen naar het adres aangegeven door de Koper, ten laatste zeven (7) dagen na het plaatsen van de bestelling. Deze bestelbevestiging is het moment waarop het contract gesloten wordt.

SDIC kan op elk moment beslissen om geen bestelbevestiging op te sturen of een bestelling eenzijdig te weigeren, in een uitdrukkelijk verklaring. Indien SDIC de bestelling van producten weigert, is er geen sprake van een akkoord en worden alle reeds uitgevoerde betalingen snel teruggestort.

Indien een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, zal SDIC de Koper hiervan op de hoogte brengen en hem/haar eventueel een alternatief product voorstellen. Indien SDIC de bestelling weigert of indien de Koper niet akkoord gaat met de voorgestelde alternatieven, kan er geen sprake zijn van een contract en worden alle reeds uitgevoerde betalingen snel teruggestort. De Koper heeft dus geen enkel recht op eender welke vorm van compensatie.

Overeenkomstig de wet van 11 maart 2003 over bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij, komen de partijen expliciet overeen dat een contract geldend is gesloten door het gebruik van elektronische communicatiemiddelen. Om het bewijs te leveren van het contract, kan SDIC gebruik maken van alle elektronische bestanden waarover zij beschikt, binnen de door de wet toegelaten grenzen. In het bijzonder: de afwezigheid van een traditionele digitale of elektronische handtekening doet geen enkele afbreuk aan de bindende kracht van het aanbod en de aanvaarding.

5/ LEVERING, INSTALLATIE, ONDERAANNEMING

5.1 Termijnen

Elke bestelling wordt steeds met de grootste zorg behandeld binnen een termijn van dertig (30) dagen na bevestiging van de bestelling. Voor het profiel “natuurlijke persoon” zal de verzending pas gebeuren na ontvangst van de betaling. Voor klanten met het profiel “rechtspersoon” kan de verzending gebeuren voor ontvangst van de betaling. In uitzonderlijke gevallen kent SDIC zich het recht toe om een langere termijn te bepalen. Deze speciale levertermijnen worden telkens meegedeeld aan de Koper binnen een redelijke termijn na bevestiging van de bestelling. De leverdata vermeld op onze site zijn van een indicatieve aard. De Koper kan het contract niet ontbinden tenzij SDIC er niet in slaagt om de levering te verwerken binnen de voorziene aangepaste termijn. Bij een dergelijke ontbinding zal SDIC snel alle reeds betaalde sommen terugstorten, ten laatste veertien (14) dagen na de ontbinding van het akkoord.

5.2 Levermethode

De Koper heeft de keuze tussen de volgende verschillende levermethodes:

 • Levering door een externe transportfirma: bpost en Mondial Relay.
 • Afhaling van de producten op de kantoren van SDIC (enkel voor het profiel “rechtspersoon”).

Alle extra kosten verbonden aan een alternatieve levermethode vallen ten laste van de Koper.

De Koper heeft het recht niet om het contract te ontbinden wanneer de levermethode van zijn keuze niet mogelijk is.

Het beroep op externe partijen kan een invloed hebben op de levering. SDIC wijst alle verantwoordelijkheid af indien de levering te laat gebeurt, of indien de bestelling verloren gaat door een fout van een derde, onvoorziene omstandigheden of een geval van overmacht. Indien een reeds verzonden bestelling niet geleverd wordt binnen de opgegeven termijn, wordt een onderzoek geopend bij de transportfirma, dat meerdere dagen kan duren. Tijdens deze periode is het niet mogelijk om over te gaan tot terugbetaling of de verzending van vervangproducten.

Indien de levering gebeurt door een interne of externe transporteur, is er levering zodra de bestelde producten een maal geleverd worden op het aangegeven adres. Het is de verantwoordelijkheid van de Koper om ervoor te zorgen dat de levering kan gebeuren op de afgesproken plaats, in zijn/haar bijzijn of in het bijzijn van een door hem/haar aangeduide derde. Indien de levering mislukt door toedoen van de Koper of de aangeduide derde, zullen de kosten voor deze leveringspoging volledig ten laste van de Koper vallen. Indien de Koper afwezig is op het moment van de levering, moet de Koper de procedure volgen die door de externe transportfirma wordt voorgesteld.

5.3 Risico’s en installatie

SDIC neemt het risico op schade en/of verlies van de goederen op tot aan het moment van de levering. Het risico wordt overgedragen aan de Koper vanaf het moment waarop de bestelde producten in ontvangst genomen worden door de Koper of door een door hem/haar aangeduide derde. Elke levering moet in principe voor bevestiging van de levering ondertekend worden, maar de afwezigheid van een dergelijke handtekening heeft geen enkel effect op de overdracht van het risico.

5.4 Specifiek: de afwerking

In het geval van afwerking op materialen geleverd door de Klant is SDIC enkel verantwoordelijk voor de uitvoering van haar eigen werken. Fouten en gebreken in de voor afwerking overgebrachte materialen zijn niet de verantwoordelijkheid van SDIC. De Koper is zich ervan bewust dat het oorspronkelijke garantiesysteem van de overgebrachte materialen geannuleerd zou kunnen worden door de uitvoering van afwerking.

SDIC zal naar eigen goeddunken het moment bepalen waarop zij deze afwerking uitvoert. De opslag van overgebrachte materialen voor en/of na de afwerking op de terreinen en in de gebouwen van SDIC gebeurt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de Koper. SDIC is in geen geval verantwoordelijk voor schade toegebracht aan de overgebrachte materialen tijdens de opslag.

5.5 Uitbesteding en toewijzing

De verkoper kan de uitvoering van de verkoop geheel of gedeeltelijk uitbesteden aan een derde zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de koper. Hij mag de verkoop ook geheel of gedeeltelijk overdragen aan een derde zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de koper.

6/ BETALING

De prijs zoals aangegeven in de orderbevestiging is de uiteindelijke prijs die moet worden betaald. Als deze prijs niet overeenkomt met de prijzen als het de laatste keer dat de bevestiging van de aankoop verscheen, moet de koper SDIC binnen zeven (7) kalenderdagen na de bevestiging van de bestelling. Het indienen van een klacht leidt niet tot opschorting van betaling.

Ten aanzien van creditcards en volgende online betaalmethoden: onderworpen aan activering van deze wijze van betaling in de winkel SDIC.

In principe wordt elke betaling onmiddellijk verwerkt, dwz op het moment dat de bestelling door de koper wordt geplaatst. We accepteren de volgende betaalmethoden:
Creditcards (Mastercard, Visa, etc.)

 • Creditcards (Mastercard, Visa, etc.)
 • Betaalpassen (Maestro, Bancontact, etc.)
 • Bankoverschrijving
 • Contant

SDIC neemt alle mogelijke en gepaste voorzorgsmaatregelen om de veiligheid van uw online transacties te waarborgen. We garanderen deze veiligheid door gebruik te maken van betalingspartners en geautoriseerde creditcarduitgevers.

Het beveiligde systeem dat wordt aangeboden door Stripe is verantwoordelijk voor de verdere verwerking van de betaling. Dit gesloten beveiligingssysteem verwerkt uw bankgegevens altijd in gecodeerde vorm. De noodzakelijke beveiligingsmaatregelen worden door de betalingsprovider genomen via SSL-technologie.

De Koper kan een betaalmiddel gebruiken dat niet direct betaling inhoudt vanwege zijn aard, zoals een bankoverschrijving. De koper heeft een betalingstermijn van veertien (14) kalenderdagen vanaf de datum van de factuur.

IBAN : BE29 6451 0480 1764    BIC : JVBABE22

SDI CONSULTING e.b.v.b.a.
Paleizenstraat 33 bus G7
1030 Brussel
BELGIË

Communicatie: uw bestelnummer

De Koper wordt automatisch legaal als wanbetaler beschouwd indien hij/zij er niet in slaagt om te handelen binnen de opgegeven betalingstermijn. Een wanbetaling geeft aanleiding tot een verwijlinterest ter hoogte van 12% van het factuurbedrag, naast een compensatie voor de betalingsaanmaning ter hoogte van 10% van het factuurbedrag, met een absoluut minimum van € 75 en een maximum van € 2 000. Deze compensatiekosten zijn meteen en automatisch verschuldigd. SDIC kan de terugbetaling vragen van alle bijkomende (buiten-) gerechtelijke kosten die voortkomen uit de kosten door de niet-betaling door de Koper.

SDIC zal zijn leverplicht vervullen zodra de volledige betaling van de prijs uitgevoerd wordt, tenzij anders vermeld door SDIC op de bestelbon. SDIC behoudt het eigendom van alle bestelde producten tot aan de integrale betaling van alle verschuldigde bedragen ingevolge huidig contract, ongeacht of de levering al dan niet reeds gebeurde.

7/ GEBREKEN EN KLACHTEN

SDIC heeft altijd de ambitie om klanten tevreden te stellen met hun producten. Het voorkomen van gebreken en de formulering van klachten kan echter nooit volledig uitgesloten worden. Onze garantieprocedure staat ons toe om uw tevredenheid terug te winnen. Opgelet, deze garantie is enkel geldig voor zover voldaan wordt aan de voorziene voorwaarden. Complementaire commerciële garanties zijn steeds mogelijk en moeten uitdrukkelijk geformuleerd worden.

De wettelijke garantie zoals voorzien door de artikels 1641 tot en met 1649 van het Burgerlijk wetboek is volledig van toepassing op dit contract. Bijgevolg heeft elke Koper recht op een herstelling indien hij/zij een gebrek vaststelt bij de verkochten goederen, voor zover de wettelijke voorwaarden vervuld zijn. De Consument kan eveneens een beroep doen op een wettelijke garantie van twee (2) jaar. De Koper kan zijn recht op garantie niet inroepen indien hij/zij op de hoogte was van de gebreken op het moment van de verkoop.

Eenmaal de Koper of een door hem/haar aangeduide derde de producten ontvangt, dient deze de producten grondig te onderzoeken. De Koper moet bij niet-conformiteit de volgende stappen ondernemen:

 1. De Koper moet zijn klacht schriftelijk overmaken aan SDIC, op een uitdrukkelijke en gemotiveerde manier en zonder enige dubbelzinnigheid. Het is de taak van de Koper om zijn klacht voldoende te ondersteunen, liefst door middel van alle redelijk beschikbare technische middelen, zoals foto’s of video’s. De klacht moet overgemaakt worden:
  1. binnen een termijn van zeven (7) kalenderdagen na de levering, indien het gebrek van buitenaf zichtbaar is;
  2. binnen een termijn van zeven (7) kalenderdagen vanaf de vaststelling indien het gebrek verborgen is;
  3. Uitzondering voor de Consumenten: binnen de twee (2) maanden vanaf de vaststelling indien het gebrek verborgen is. In overeenstemming met de wettelijke garantieperiode.
 2. De Koper moet de producten terugsturen binnen een periode van zeven (7) kalenderdagen na het indienen van de klacht. De defecte producten moeten worden opgestuurd naar SDIC in hun originele staat, inclusief de verpakking, de accessoires en de documentatie, altijd samen met de factuur en een geldig betalingsbewijs. Elke inbreuk op deze verplichting brengt een evenredige vermindering van de terugbetaling met zich mee. De kosten voor de terugzending zijn ten laste van de Koper.

De terugzending gebeurt telkens op risico van de Koper. SDIC beveelt aan de producten aangetekend en verzekerd terug te zenden om het risico op verlies of diefstal te vermijden.

De garantie is niet van toepassing op:

 • Schade veroorzaakt door normale slijtage van het product of door onopzettelijke of opzettelijke wijzigingen aan het product door de Koper, waaronder het ongepast en foutief gebruik en blootstelling aan vochtigheid, vuur, een aardbeving of andere externe oorzaken.
 • Schade veroorzaakt door een installatie of gebruik van producten die niet overeenstemt met de geleverde instructies en informatie. Deze instructies en informatie worden ook via elektronische communicatiemiddelen overgemaakt.
 • Schade ontstaan na het verwijderen van een verbinding tussen bepaalde elementen en na het verwijderen of beschadigen van het serienummer of andere codes van productgamma’s. De Koper of een niet gemachtigde derde mag deze verbinding niet verwijderen zonder schriftelijke en uitdrukkelijke toelating van SDIC of de producent.
 • Consumptieartikelen zoals batterijen etc. die meegeleverd werden.

Bij afwezigheid van een gemotiveerde klacht heeft de Koper niet het recht om de producten terug te sturen. Indien voldaan wordt aan de bovenvermelde voorwaarden heeft de Koper in de eerste plaats recht op een herstelling of een vervanging zonder kosten, voor zover de situatie dit toelaat. SDIC is enkel gehouden aan een terugbetaling wanneer de herstelling of vervanging van het product niet meer hetzelfde voordeel biedt voor de Koper. Dit moet de Koper op een duidelijke en gemotiveerde manier meedelen. De eventuele compensatie die hieruit volgt kan nooit groter zijn dan het aan de Koper gefactureerde bedrag.

Indien de hierboven vermelde voorwaarden niet voldaan werden en de goederen dus onterecht teruggestuurd werden, zal SDIC de producten terugsturen naar de Koper. De kosten verbonden aan deze terugzending zijn ten laste van de Koper. In dit geval is SDIC vrij om de producten op te slaan bij derden voor rekening en op risico van de Koper voor zolang de kosten voor de terugzending niet vereffend zijn.

8/ HERROEPINGSRECHT

8.1. Wanneer beschikt de Consument over een herroepingrecht?

Elke Consument beschikt over een herroepingsrecht conform artikel VI. 47 van het Wetboek van economisch recht, voor zover de volgende voorwaarden vervuld zijn. Overeenkomstig dit herroepingsrecht heeft de Consument het recht te beslissen om af te zien van de aankoop binnen de veertien (14) dagen, te beginnen vanaf de dag na de levering van het product. De Consument moet geen boete of eender welke andere compensatie betalen, noch zijn beslissing om gebruik te maken van het herroepingsrecht motiveren. SDIC waardeert het echter om uw feedback te krijgen, zodat wij onze diensten kunnen verbeteren.

Indien de Consument geldig gebruik gemaakt heeft van zijn herroepingsrecht, zal SDIC de Consument snel terugbetalen, en zeker binnen de veertien (14) kalenderdagen. SDIC gaat over tot terugbetaling op dezelfde bankrekening waarvan de oorspronkelijke betaling afkomstig is, behalve indien de Consument hier uitdrukkelijk anders over beslist. In elk geval zal geen enkele kost aangerekend worden voor de terugbetaling.

Opgelet! Indien de Consument koos voor een levermethode die verschilt van de goedkoopste standaardmethode, zullen deze extra transportkosten niet vergoed worden.

De Consument beschikt niet over het recht om af te zien van zijn/haar aankoop in de volgende gevallen:

 • dienstenovereenkomsten na volledige uitvoering van de dienst als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument, en mits de consument heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de onderneming de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd (Artikel VI.53.1° Wetboek van economisch recht);
 • de levering of verstrekking van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de onderneming geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen (Artikel VI.53.2° Wetboek van economisch recht);
 • de levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn (Artikel VI.53.3° Wetboek van economisch recht);
 • de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid (Artikel VI.53.4° Wetboek van economisch recht);
 • de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken (Artikel VI.53.5° Wetboek van economisch recht);
 • de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten (Artikel VI.53.6° Wetboek van economisch recht);
 • de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de consument en mits de consument heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht daarmee verliest (Artikel VI.53.13° Wetboek van economisch recht).

8.2   Hoe dit herroepingsrecht correct uitoefenen?

De Consument die gebruik wenst te maken van het herroepingsrecht moet dit altijd bekend maken aan SDIC op een duidelijke manier en zonder enige ambiguïteit. Dit moet schriftelijk gebeuren. Deze melding moet gebeuren binnen de veertien (14) kalenderdagen vanaf:

 • de dag van de (fysieke) ontvangst van de producten (in het geval van een verkoopcontract)
 • de dag van het sluiten van het contract (in het geval van een prestatie van diensten)

Het is aan de Consument om te bewijzen dat hij/zij een beroep kan doen op het herroepingsrecht. Daarbij moet hij/zij op een duidelijke manier de volgende informatie meedelen aan SDIC:

 • Vermelding van de drie volgende data: datum van de bestelling, datum van de ontvangst en datum waarop het herroepingsrecht gebruikt wordt;
 • Naam en adres van de Consument;
 • Handtekening van de Consument.

Na zijn/haar beslissing kenbaar te hebben gemaakt aan SDIC, moet de Consument haar snel de goederen terugsturen, binnen de veertien (14) kalenderdagen na de communicatie. Deze terugzending moet verzonden worden via een erkende transportfirma. De terugzending van een bestelling gebeurt in ieder geval op kosten en risico van de Consument. SDIC behoudt zich het recht voor de terugbetaling op te schorten indien er geen enkel bewijs van de terugzending geleverd wordt door de Consument.

De Koper is verantwoordelijk voor de waardevermindering van goederen veroorzaakt door de behandeling ervan indien deze verder gaat dan nodig om de aard, kenmerken en werking vast te stellen. SDIC heeft het recht om proportioneel rekening te houden met deze waardevermindering bij de terugbetaling.

Er is sprake van een misbruik van het herroepingsrecht in hoofde van de Consument, wanneer hij/zij niet voldoet aan de hierboven beschreven voorwaarden. In dit geval worden de producten teruggestuurd naar de Consument, voor zijn/haar rekening en op zijn/haar risico. SDIC verbindt zich ertoe duidelijk de redenen mee te delen voor de terugsturing aan de consument.

9/ OVERMACHT

Indien SDIC geheel of gedeeltelijk verhinderd is om haar verplichtingen ten aanzien van de andere partij na te komen door een omstandigheid buiten haar wens, is er sprake van overmacht. In dit geval is SDIC niet gehouden om haar verplichtingen ten aanzien van de andere partij te vervullen. SDIC is gemachtigd de verplichtingen op te schorten tijdens de volledige duur van de overmacht.

10/ INTELLECTUEEL EIGENDOM

Alle intellectuele eigendomsrechten en alle rechten hiervan afgeleid blijven eigendom van SDIC en/of de gerechtigde. De intellectuele eigendomsrechten bevatten het auteursrecht, het merkenrecht, het modellenrecht en/of andere rechten (van intellectueel eigendom), waaronder deze van knowhow, technische en/of commerciële methodes en concepten, al dan niet vatbaar voor patenten. De Koper heeft niet het recht om wijzigingen aan de in dit artikel beschreven eigendomsrechten aan te brengen of deze te wijzigen, behalve indien het gaat om een eenvoudig privaat gebruik van het product zelf

11/ BEHANDELING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

De informatie die u opgegeven hebt, is nodig voor de behandeling en uitvoering van de bestellingen en voor het opstellen van rekeningen en garantiecontracten. Indien deze gegevens foutief zijn, zal de bestelling meteen geannuleerd worden. Het opgeven van incorrecte of vervalste persoonsgegevens wordt gezien als een inbreuk op de huidige Verkoopvoorwaarden. De persoonlijke gegevens van de Koper zullen enkel behandeld worden in overeenstemming met het huidige Privacy Statement, beschikbaar op de website van SDIC.

12/ TOE TE PASSEN RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK

Het Belgische recht is van toepassing, met uitsluiting van elk ander recht, op alle offertes en contracten. De toepasbaarheid van de Conventie van Wenen over Verkoop is uitdrukkelijk uitgesloten.

Alle geschillen met betrekking tot of voortkomend uit de aanbiedingen van SDIC, of van de contracten ermee gesloten, zullen worden onderworpen aan de bevoegdheid van de gerechtshoven van het gerechtelijk arrondissement waar SDIC haar maatschappelijke zetel heeft.